דיני בטיחות בעבודה


דיני בטיחות בעבודה

בטיחות בעבודה וכללי הבטיחות במפעלים; חוק ארגון הפיקוח על העבודה הקובע בין היתר את מנגנון הפיקוח על קיום פקודת הבטיחות ותקנותיה; פקודת התאונות והמחלות (משלח יד) הקובע את חובת ההודעה למפקח העבודה בדבר תאונות שאירעו בעבודה